Main Menu

Login

การถ่ายทอดความรู้การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Courseware และ Learning Object”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับโครงการการเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง
สวทช. และศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์: STKC ได้ดำเนินการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: การถ่ายทอดความรู้การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Courseware และ Learning Object”

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบประปา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูประบบประปา เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบท.) ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และง่ายต่อการตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี โทร. 0-2549-3085

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบประปา

   

โครงการต้นกล้าอาชีพ 52

โครงการต้นกล้าอาชีพ รอบการอบรมเดือน ตุลาคม 52
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
   

เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษกับ AUA

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันสอนภาษา AUA เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ตุลาคม 2552