naglowek
lina

MENU

      polski      unpostmarked
INFORMACJE O FIRMIE
Szanowni Pañstwo!
    HOME Firma el Giro maj±ca swoj± siedzibê w mie¶cie Tychy, istnieje od 1995 roku. Od pocz±tku swojego istnienia szeroko rozumiana automatyka przemys³owa jest naszym g³ównym zakresem dzia³alno¶ci. Wykonujemy aplikacje zarówno w naszym rodzimym regionie jakim jest ¦l±sk ale tak¿e i na terenie ca³ego kraju.
     Zakresem naszego dzia³ania s± te dziedziny gdzie zastosowanie uk³adów automatyki zapewnia wzrost wydajno¶ci pracy maszyn i urz±dzeñ, zwiêksza ich niezawodno¶æ, obni¿a koszty eksploatacji, poprawia bezpieczeñstwo obs³ugi.
     Przygotowujemy i wdra¿amy kompletne systemy z zastosowaniem szerokiej gamy sterowników PLC oraz urz±dzeñ automatyki. Wykonujemy tak¿e kompletne wizualizacje procesów technologicznych, pozwalaj±ce na kontrolê, wprowadzanie zmian, weryfikacjê parametrów oraz archiwizacjê danych.
    Zajmujemy siê równie¿ projektowaniem, produkcj± i dostaw± kompletnych linii technologicznych do produkcji zniczy, lampionów i ¶wiec. Sk³adaj± siê na to zarówno urz±dzenia produkcyjne jak i maszyny pakuj±ce gotowy wyrób.
    Proponujemy naszym Odbiorcom pe³n± obs³ugê od projektu po dostawê i monta¿ w zakresie us³ug zwi±zanych z:
 • projektowanie uk³adów automatyki, sterowania i pomiarów
 • konstruowanie uk³adów mechanicznych i linii technologicznych
 • monta¿ aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki na dowolnych obiektach przemys³owych
 • kompletacja dostaw urz±dzeñ, aparatury i osprzêtu monta¿owego
 • prefabrykacjê szaf zasilaj±co-sterowniczych
 • konfiguracja i oprogramowanie systemów sterowania i monitoringu
 • przeprowadzanie prób funkcjonalnych i rozruchu
 • serwis i konserwacja
 • obs³uga dzia³aj±cych obiektów
 • linie do zalewania zniczy
 • wyposa¿enie i urz±dzenia kompletuj±ce liniê produkcyjn±
 • maszyny specjalistyczne do produkcji zniczy i ¶wiec
 • doradztwo zwi±zane z nasz± dzia³alno¶ci±
el Giro - Automatyka przemys³owa, instalacje elektryczne, instalacje przemys³owe, konstruowanie maszyn, maszyny do produkcji zniczy, programowanie sterowników plc, rozdzielnice elektryczne, sterowanie plc, systemy automatyki, systemy scada, systemy sterowania, szafy elektryczne, szafy sterownicze, wizualizacja procesów