| start (318) 304-1142 2707338980
Zapraszamy na nasz¹ now¹ stronê!
Znajdziecie tam wiêcej informacji, filmów i animacji naszych produktów.
Znajdziecie równie¿ opisy realizacji oraz rekomendacje.
430-241-2993
samoobs³ugowa Szatnia
Samoobs³ugowa szatnia jest urz¹dzeniem przeznaczonym do przechowywania odzie¿y oraz drobnych zakupów. Wyposa¿ona jest w indywidualne szafki. Tradycyjny brelok z numerkiem zosta³ zast¹piony unikalnym paragonem z kodem kreskowym, a szatniarza zast¹pi³ "wirtualny szatniarz".

Obs³uga szatni odbywa sie za pomoc¹ panela, który w sposób intuicyjny pozwala skorzystaæ z szatni, a wirtualny szatniarz zachêca klientów do skorzystania z szatni, oraz pomaga im w jej obs³udze.
Produkty
Center System Orbit Multibox System Orbit Standard System
(803) 940-8264 Copyright 2010-2013 Loop Store Sp. z o.o. All Rights Reserved.
Powielanie i dalsze rozpowszechnianie bez zezwolenia zabronione.
7182005815
352-538-3561