ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น  4 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทรติดต่อ: 074-289134
เบอร์ แฟกซ์:  074-289101
อีเมล์: jariya.j@psu.ac.th