Diana Diana

Diana

Ostatnio zaktualizowano: 2018-10-09 15:22:00Darz Bór Koledzy. Witam te¿ wszystkich go¶ci :)))

Witajcie na oficjalnej stronie Ko³a £owieckiego nr 93 DIANA w Wolsztynie. Jest to strona, która bêdzie pomocna nam, my¶liwym naszego ko³a, ale te¿ i Wam, szanowni Go¶cie. Mo¿ecie siê tu dowiedzieæ sporo rzeczy o przyrodzie okolic Wolsztyna, biologii wystêpuj±cej w lasach i na polach zwierzyny, zobaczyæ jak dla niej pracujemy, dbamy o ni±, a tak¿e jak i polujemy. Poznacie tu nasze korzenie, historiê, tak¿e ³owieckie obyczaje i tradycje. Rolnicy posiadaj±cy pola w granicach naszych obwodów, znajd± na stronie kontakt do osób zajmuj±cych siê odszkodowaniami za szkody wyrz±dzone przez zwierzynê. Tak wiêc - witajcie :)))


Hubert

09.10.2018
W niedzielê 07.10. mia³o miejsce kolejne szkolenie z "regulaminu polowañ" podczas którego ZK poinformowa³ nas, ¿e zostali przyjêci w nasze szeregi dwaj nowi koledzy. Jeden z nich to nasz dotychczasowy sta¿ysta - Wojciech Karol, drugim jest do¶wiadczony my¶liwy, który przeszed³ do nas z K£ "Czapla" Chobienice - Kêdzia Wojciech. Serdecznie Kolegów witamy - Darz Bór :).

Koledzy, ze wzglêdu na nowe przepisy o ochronie danych osobowych, zmuszony by³em usun±æ ze strony nasze numery telefonów. Informacji w tej sprawie mo¿na zasiêgaæ jedynie u cz³onków ZK jako administratorów naszych danych osobowych. Personalnie jest to nasz sekretarz - Wojtek.

06.04.2018
Jaki¶ czas temu pisa³em, ¿e obowi±zuj± od bie¿±cego sezonu nowe kryteria odstrza³u samców p³owej i muflonów. Nasz ³owczy przywióz³ wczoraj z Zarz±du Okrêgowego w Poznaniu kryteria obowi±zuj±ce na naszym terenie i do¶æ mocno ró¿ni± siê one od tych, zawartych w uchwale NR£ nr 14/2015 o selekcji osobniczej i populacyjnej. S± jeszcze dwie w±tpliwo¶ci, ale rozwiaæ je bêdzie mo¿na dopiero w przysz³ym tygodniu. Oto one: w rogaczach nie wiadomo, czy my³kusy i szydlarze niezale¿nie od ich wieku zaliczaj± siê do selekcyjnych, oraz fakt, ¿e w informacji z Okrêgu na temat kryteriów nie by³o wzmianki o wymaganej d³ugo¶ci odrostków, by uznaæ je za odnogê. W udostêpnionym przeze mnie pliku te informacje s±, ale trzeba to sprawdziæ, by byæ pewnym.

EDIT:

W±tpliwo¶ci rozwiane. Zamieszczone poni¿ej kryteria s± prawid³owe :).

Aktualne kryteria odstrza³u samców zwierzyny p³owej.

24.02.2018
Wiele ostatnio dzieje siê wokó³ ³owiectwa. Trudno powiedzieæ - dobrego, czy z³ego. W sieci pojawia siê wiele publikacji - przychylnych ³owiectwu, i wrogich. Bêdê co jaki¶ czas zamieszcza³ linki do nich, bo warto byæ "na czasie" w sprawach bezpo¶rednio nas dotycz±cych. Artyku³y nie zawsze s± górnych lotów, czasem wrêcz marne, czasem opisuj±ce prawdê, czasem k³amliwe i szkaluj±ce nas, ale nie chodzi tu o "kó³ko wzajemnej adoracji". Chcê pokazaæ wszystko co pisze siê o nas w sieci. My¶la³em te¿ o uruchomieniu shoot boxa, czy nawet ma³ego forum, ale zrezygnowa³em z tego pomys³u. Nie chcê hejtu na naszej stronie. Na pierwszy ogieñ proponujê przeczytaæ to:

24 lutego 2018. Jaros³aw Kaczyñski chce zmian w prawie ³owieckim...

nourice

27 lutego 2018. G³os razs±dku...

09 marca 2018. Zmiany w Prawie £owieckim w rêkach senatorów.

21 marca 2018. Poprawka o badaniach okresowych przyjêta nie zgodnie z prawem?

12.02.2018
Nowy rok zacz±³ siê przyjêciem w nasze szeregi nowych cz³onków. W styczniu po pomy¶lnie zdanych egzaminach do³±czy³ do nas nasz by³y sta¿ysta - Rafa³ ¦cipniak, a w lutym kolega, którego wielu z nas zna - Reinchard Kell. Serdecznie witamy Was, Koledzy, niech Bór Wam darzy :).

W czê¶ci zamkniêtej mo¿na znale¼æ zaktualizowany wykaz telefonów do cz³onków naszego ko³a.

06.12.2017
Kolejne wspólne, trzecie ju¿ w tym sezonie, ³owy za nami. Tym razem polowali¶my na Powodowie pod wodz± £ukasza Kmieciaka. Poni¿ej minigaleria z tego dnia.


zakupy w stanach

Galerie zdjêæ:

Polowania:
NOWO¦Æ !
Galeria Królów

Polowanie na Mauritiusie.

2527290921

Polowanie Nowe T³oki, G³odno 29.01.2017

Polowanie Powodowo 15.01.2017

(304) 777-8736

NOWO¦Æ !
7793029356

(706) 487-1559

813-278-5953

Hubertus'2017

Prace gospodarcze:
phagedenous

Budowa ambony 12.09.2015

(256) 543-2717

(731) 648-4229

Grodzenie pól 10.04.2016

240-859-2914

Budowa dachu do nowego pa¶nika 07.05.2016

Budowa nowych pa¶ników 21.05, 04.06, 05.06.2016

NOWO¦Æ !
902-431-6296

Nasze fotki:
NOWO¦Æ !
Zdjêcia nades³ane'2017/2018

Uroczysto¶ci, rocznice, wydarzenia:
Wszystkich ¦wiêtych'2016

NOWO¦Æ !
8333424685

(206) 276-7078

(317) 904-8597

(715) 622-2453

661-416-9014

Imprezka "Hubertus'2013"

Imprezka "Hubertus'2015"

Imprezka "Hubertus'2016"

NOWO¦Æ !
(515) 306-0531


Pogoda Wolsztyn
218-457-2694


Pogoda Wolsztyn
unstoken
Dane kontaktowe Ko³a

Siedziba:
Ko³o £owieckie nr 93 DIANA
ul. 5 stycznia 5
64 - 200 Wolsztyn

Adres do korespondencji:
Ko³o £owieckie nr 93 DIANA
ul. Drzyma³y 7/2
64 - 200 Wolsztyn

Konto posiadamy w Banku Spó³dzielczym Ziemi Rakoniewicko - Wolsztyñskiej, o numerze:

38 9081 0006 0100 0433 2000 0001

Kontakt mailowy do administratora strony: tutaj

Rok utworzenia Ko³a

1952

Tylu nas

Obecnie w Kole £owieckim DIANA Wolsztyn poluje 53 nemrodów, szkolimy te¿ trzech sta¿ystów.

Odznaczenia ³owieckie

Jeden z naszych kolegów, niestety nie¿yj±cy ju¿ nasz wieloletni prezes, kolega Bogdan Filip za wybitny wk³ad w rozwój polskiego ³owiectwa zosta³ uhonorowany najwy¿szym odznaczeniem ³owieckim - Z³omem.

Trzydziestu jeden cz³onków odznaczonych zosta³o Medalem Zas³ugi £owieckiej, z czego czterech z³otym, s± to koledzy: Bogdan Filip (nie ¿yje), Tadeusz Janowski, Jerzy Schlaffke oraz Wawrzyniec Tomaszewski (nie ¿yje),

o¶miu srebrnym: Bogdan Filip (nie ¿yje), Tadeusz Janowski, Roman Nowak, Ludwik Pasternak, Jerzy Schlaffke, Wawrzyniec Tomaszewski (nie ¿yje), Stanis³aw Wargu³a oraz Zygmunt Wo¼ny

i dziewiêtnastu br±zowym: Leszek Ameryk, Franciszek Ceglarek (nie ¿yje), Bogdan Filip (nie ¿yje), Pawe³ Filip, Marcin Go¼dziewski, Tadeusz Janowski, Marian Joksch, Jacek Kowalski, Roman Momot, Roman Nowak, Ludwik Pasternak, Wojciech Poniedzia³ek, Andrzej Pulikowski, Jan Sienkiewicz, Jerzy Schlaffke, Szymon Tomaszewski, Wawrzyniec Tomaszewski (nie ¿yje), Stanis³aw Wargu³a oraz Zygmunt Wo¼ny.

Trzech kolegów z naszego ko³a zosta³o odznaczonych Odznak± "Za zas³ugi dla ³owiectwa zielonogórskiego" i s± to koledzy: Bogdan Filip (nie ¿yje), Tadeusz Janowski oraz Jerzy Schlaffke

oraz dziewiêciu Odznak± "Za zas³ugi dla ³owiectwa wielkopolskiego": Bogdan Filip (nie ¿yje), Pawe³ Heinrich, Tadeusz Janowski, Roman Pacyna (nie ¿yje), Jan Sienkiewicz, Jerzy Schlaffke, Wawrzyniec Tomaszewski (nie ¿yje), Stanis³aw Wargu³a oraz Zygmunt Wo¼ny.

Dane o odznaczeniach ³owieckich oraz trofeach medalowych uaktualni³ dla nas Kolega Wiktor Nowak.
Witia, dziêki :)

Plan pozyskania rok 2018/2019

Ogó³em:
Jeleñ - 10
Daniel - 5
Dzik - 160
Sarna - 126

w tym:

Obwód 354:
Jeleñ - 2
Daniel - 3
Dzik - 82
Sarna - 60

Obwód 355:
Jeleñ - 8
Daniel - 2
Dzik - 78
Sarna - 66

dok³adniejsze dane znajdziesz tutaj.

Obwody

Powierzchnia ogólna:
10 056 ha
Ogólnie lasy:
3 205 ha
Ogólnie pola:
6 851 ha

Obwód 354:
4 235 ha
w tym lasy:
2 044 ha
w tym pola:
2 191 ha

Obwód 355:
5 821 ha
w tym lasy:
1 161 ha
w tym pola:
4 660 ha


Wiêcej informacji o obwodach, którymi gospodarujemy, znajdziesz pod odno¶nikiem "O nas", lub po prostu klikaj±c 714-337-7867. Udostêpniam równie¿ linki do ¶wie¿o opracowanych map interaktywnych obu naszych obwodów -
Obwód 354
Obwód 355

Nasze trofea

Bogdan Filip (nie ¿yje)
jeleñ byk - medal br±zowy
orê¿ dzika - medal srebrny

Pawe³ Filip
rogacz - medal br±zowy

Aleksander Jakowczyc
lis - medal z³oty

Czes³aw Kie³czyñski
jeleñ byk - medale srebrny i br±zowy
rogacz - medal srebrny

£ukasz Kmieciak
borsuk - medal br±zowy
lis - medal br±zowy

Sylwester Mañczak
rogacz - medal z³oty

Kazimierz Olszewski (nie ¿yje)
dzik - medal br±zowy

Bogus³aw Pernak
rogacz - medal srebrny
rogacz - medal srebrny
rogacz - medal br±zowy
dzik - medal br±zowy

Rafa³ Przyby³a
lis - medal srebrny

Andrzej Szopka
lis - medal br±zowy

Wawrzyniec Tomaszewski (nie ¿yje)
dwa rogacze - za ka¿dy medal z³oty
piêæ rogaczy - za ka¿dy medal srebrny
rogacz - medal br±zowy
orê¿ dzika - medal br±zowy

Piotr Tomiak
dzik - medal srebrny

Stanis³aw Wargu³a
lis - medal srebrny

Ko³o £owieckie DIANA Wolsztyn - autor: Przemys³aw B³a¿ejczak

Nasz± stronê odwiedzi³o 43248 go¶ci :)