Misja Szpitala | 973-894-5750

Strona g³ówna
Strona g³ówna

Og³oszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych2018-10-19
Og³oszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w zwi±zku z konkursem nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-005/18 O¶ Priorytetowa 11 W³±czenie spo³eczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv U³atwianie dostêpu do przystêpnych cenowo, trwa³ych oraz wysokiej jako¶ci us³ug, w tym opieki zdrowotnej i us³ug socjalnych ¶wiadczonych w interesie ogólnym, Dzia³anie 11.2 Us³ugi spo³eczne i zdrowotne.
Szczegó³y

 

2018807621

 

 
 OG£OSZENIE
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Lublinie poszukuje do pracy
w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciêcej
lekarzy medycyny ze specjalizacj± w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
w godzinach dy¿urowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35 do 8.00 rano dnia nastêpnego oraz w soboty, niedziele i ¶wiêta ca³odobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia nastêpnego lub w pe³nym wymiarze czasu pracy (w tym dy¿ury medyczne)
Osoby zainteresowane prosimy o przysy³anie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy
ul. prof. Antoniego Gêbali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008
lub za po¶rednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

OG£OSZENIE
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Lublinie poszukuje do pracy w pionie pediatrycznym
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
lekarza ze specjalizacj± w dziedzinie pediatrii
lub lekarza, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne co najmniej po drugim roku
odbywania specjalizacji w dziedzinie pediatrii
w pe³nym wymiarze czasu pracy (w tym dy¿ury medyczne) lub w godzinach dy¿urowych tj. w dni powszednie od godz. 15.35
do 8.00 rano dnia nastêpnego oraz w soboty, niedziele i ¶wiêta ca³odobowo w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia nastêpnego.
Osoby zainteresowane prosimy o przysy³anie CV pod adresem:
Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy
ul. prof. Antoniego Gêbali 6, 20-093 Lublin
Sekcja Kadr – pokój 2007 lub 2008
lub za po¶rednictwem poczty elektronicznej: kadry@dsk.lublin.pl

 

 Spotkania dla Rodziców "dzieci ryzyka" w roku 2018

 

 

 


 

 Wyró¿nienia Szpitala

 309-962-2689403-814-0956(508) 843-9615leucodermatous
 Medal Wojewody
Lubelskiego (2012r.)
            
Certyfikat "Szpital Bez Bólu" (2014r.)
  
Dyplom Marsza³ka Województwa Lubelskiego (2012r.)
Medal Prezydenta Miasta Lublin (2012r.)
III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym "Per³y Medycyny" (2012r.)
 (601) 984-8105
             
             
Laur "VIP Biznesu 2013" dla Dyrektora DSK dr n. med. Jerzego Szareckiego (2013r.)
 
I Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Medycznym "Per³y Medycyny" (2013r.)
Lubelski Orze³ Biznesu w kategorii  "Jednostka Ochrony Zdrowia 2013r."
714-274-0228

KOMUNIKAT
Z dniem 15.09.2014 r.  ulega zmianie nazwa oraz adres szpitala na
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIÊCY W LUBLINIE,
20-093 LUBLIN, UL. PROF. ANTONIEGO GÊBALI 6

Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Lublinie (Dzieciêcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gêbali to centrum pediatryczne dla regionu ¶rodkowo-wschodniego. (240) 595-0377Oficjalne otwarcie szpitala nast±pi³o dnia 27 czerwca 1997 roku.

Dysponujemy 411 ³ó¿kami, zgromadzonymi w 19 wysoko specjalistycznych Klinikach - Oddzia³ach. Rocznie realizujemy ponad 28 tys. hospitalizacji, wykonuj±c w tym samym czasie ponad 6 tys. operacji oraz 600 tys. badañ diagnostycznych.

W strukturze szpitala funkcjonuje Poliklinika, skupiaj±ca 23 specjalistyczne poradnie, w których rocznie udzielanych jest ponad 85 tys. porad lekarskich. Nasz± placówkê charakteryzuje wysoki poziom diagnostyki i leczenia, stale podnosimy jako¶æ ¶wiadczonych us³ug medycznych. Fakt ten potwierdza hospitalizacja dzieci z ca³ego kraju.

Szpital od 2001r. posiada Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez O¶rodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jako¶ci w Ochronie Zdrowia.

Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy (Dzieciêcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gêbali) nale¿y do ¶cis³ej czo³ówki najlepszych szpitali w Polsce, co potwierdzi³ ranking dziennika "Rzeczpospolita".  Jest równie¿ laureatem wyró¿nienia ¦wiatowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce w postaci miêdzynarodowego tytu³u promocyjnego "Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi", a tak¿e posiada Certyfikat przyznany przez Sieæ Centrów Wolontariatu w Polsce dla placówki profesjonalnie i z sercem wspó³pracuj±cej z wolontariuszami. W maju 2011r. otrzymali¶my równie¿ certyfikat "Szpital bez  Bólu".