Witamy na naszej stronie.

Firma nasza dzia³a na szczeciñskim rynku remontowym od 1996 roku.

Zajmujemy siê pracami remontowo-wykonczeniowymi domów, mieszkañ i biur oraz adaptacjami pomieszczeñ. Oferta nasza skierowana jest do osób szukajacych profesjonalnej fachowej ekipy potrafi±cej wykonaæ prace wysokiej jako¶ci.

Dysponuj±c bogat± wiedz± techniczn± i praktyczn± w zakresie us³ug remontowych pomagamy w wyborze materia³ów budowlanych, doradzamy w rozwi±zywaniu nietypowych zamówieñ. Mamy wiele pomys³ów na temat aran¿acji wnêtrz. Na ¿yczenie klienta mozliwo¶æ wspó³pracy z rzetelnym projektantem.

Oferujemy Pañstwu nieodp³atn± wycenê wykonania prac oraz dowóz materia³ów (co zapewnia oszczedno¶æ czasu zarówno Pañstwu jak i nam).

Podczas realizacji zleceñ zajmujemy siê zakupem materia³ow i ich transportem na miejsce co pozwala zleceniodawcy i nam zaoszczêdziæ du¿o cennego czasu.

Serdecznie zapraszamy Pañstwa do zapoznania siê z nasz± ofert±.

Przyk³ady

Salon

£azienka

Ciekawe strony