• o nas

  Jako autoryzowany partner Asseco Poland S.A. ¶wiadczymy us³ugi w zakresie wdra¿ania, szkoleñ i serwisu programu mMedica.
  Dodatkowo zajmujemy siê wdra¿aniem Systemu Zarz±dzania Jako¶ci± PN-EN ISO 9001:2009 oraz Zintegrowanego Systemu Zarz±dzania PN-EN ISO 14001:2005 a tak¿e bezpieczeñstwem informacji - ochron± danych osobowych w placówkach medycznych.
  Nasz± misj± jest ¶wiadczenie us³ug najwy¿szej jako¶ci. Sta³e doskonalenie siê pozwala nam na dostosowanie siê do indywidualnych potrzeb klientów.
  Nasz zespó³ tworz± specjali¶ci z wieloletnim do¶wiadczeniem w zakresie rozliczeñ medycznych.

 • Wieloletnia praca w Narodowym Funduszu Zdrowia pozwoli³a na zdobycie du¿ej wiedzy na temat systemu finansowania ¶wiadczeñ przez NFZ, a zdobyte wykszta³cenie w zakresie zarz±dzania w ochronie zdrowia znacznie u³atwia komunikowanie siê w ¶rodowisku medycznym. Uczestnictwo w licznych szkoleniach potwierdzonych certyfikatami pozwala na ci±g³e doskonalenie siê oraz poszerzanie horyzontów. Dziêki naszej sumiennej i terminowej pracy zaufa³o nam ju¿ dziesi±tki podmiotów z bran¿y medycznej.


  Bo¿ena Grzejszczak
  w³a¶ciciel